Bibelteologiske basistanker om mission

Om hvorfor Promissio vil bringe evangeliet over grænser med hjerte, mund og hænder så mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus. 

Guds mission

Vi tror at Guds mission først og fremmest består i hans egen sendelse af sig selv i sin søn Jesus Kristus til en fortabt verden for gennem hans korsdød og opstandelse at frelse mennesker.

Vi tror dernæst at Guds mission består i hans sendelse af sin Kirke til den verden der endnu ikke kender det gode budskab om frelsen alene ved tro på Kristus. (1)

Synd og fortabelse

Ethvert menneske er siden syndefaldet uudsletteligt mærket af synd og ulydighed mod Gud og lever derfor skilt fra ham. Paulus skriver: ”Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud,”(2) og senere: ”syndens løn er døden.” (3) Konsekvenserne af synden, ulydigheden og hjertets borvendthed fra Gud er at mennesket er under Guds vrede og står i en ubetalelig gæld til ham, hvilket betyder at ethvert menneske af natur er evigt fortabt. (4)

Det af synden ødelagte forhold til Gud har ikke kun personlige konsekvenser, men viser sig også i naturen, i samfundsstrukturer og i alle forhold mellem mennesker og nationer.

Frelse i Kristus alene

Men Guds kærlighed og nåde er større end menneskets fald: ”For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” (5) Gud ønsker at frelse alle menneske til evigt fællesskab med ham, og da intet mennesket har mulighed for at genskabe det gode forhold til Gud, endsige bidrage til sin frelse, sendte Gud sin søn, Jesus Kristus, til verden for at bære menneskers synd og skyld og dø under Guds straf i stedet for dem. Med sin legemlige opstandelse banede han vej til et evigt fællesskab med Gud for faldne mennesker.  Om ham siger Peter: ”Der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesket noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (6)

Med ham kom Guds rige til jord, hvilket betyder at Guds Ånd bor i forsamlingen af de troende så de lever under nåde og i forsoning og arbejder for fred og retfærdighed i verden. Det betyder også at vi allerede nu ser glimt af den herlighed der venter når Jesus kommer igen og fuldender sit rige. Da skal alle som har forkastet Jesus som frelser, gå for evigt fortabt, mens alle de som lever i troens tillid til at Jesu død og opstandelse er eneste håb for frelse og forsoning, skal leve i evigt fællesskab med den treenige Gud. I det evige gudsrige skal alle konsekvenser af synden på såvel personligt som kollektivt plan og på såvel åndeligt som fysisk/strukturelt plan være borte. Menneskets forhold til både Gud, næsten og omgivelserne skal for evigt være genoprettet.

Sendt på sejrherrens befaling

Som Gud har sendt sin søn, sådan kalder og sender han alle troende i sin mission for at udbrede budskabet om frelse i Kristus, gå i gode gerninger og række Guds kærlighed til næsten – både nær og fjern. ”Mig er givet al magt I himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.” (7)

På den almægtige sejrherre, Jesu Kristi befaling, sendes vi ud i Guds mission med evangeliets budskab om frelse for syndere og med dets kald til et liv i retfærdighed.

Proklamation og demonstration

Med inspiration i Cape Town-erklæringen (8) og særligt pkt. 10 (9) fastholder vi at Guds mission består i både proklamation og demonstration af evangeliet. Denne mission kalder Gud sin kirke til at tage del i, og derfor sender han os i tjeneste for både at evangelisere/forkynde/oplære og udøve socialt engagement. Disse to sider af Guds mission ses ikke som to adskilte aktiviteter, men som to slag af samme hjerte der udfylder og supplerer hinanden.

Forkyndelsen af evangeliet har samfundsmæssige og diakonale konsekvenser fordi vi kalder det hele menneskes hele liv til omvendelse fra synd og ulydighed til efterfølgelse i kærlighed, hvilket har betydning for alle områder af menneskers liv. Samtidig bærer Kirkens sociale engagement et vidnesbyrd med sig om Guds kærlighed og Jesu livsforvandlende nåde til faldne og lidende mennesker.

”Hvis vi ignorerer verden, forråder vi Guds ord, der sender os ud for at tjene verden. Hvis vi ignorerer Guds ord, har vi ikke noget at bringe til verden.” (10)

”Gud befaler os at gøre Guds sande åbenbaring og evangeliet om Guds frelsende nåde ved Jesus Kristus kendt for alle folk, idet vi kalder alle folk til omvendelse, tro, dåb og lydigt discipelskab. Gud befaler os at afspejle hans eget sindelag gennem barmhjertig omsorg for de nødlidende og at vise gudsrigets værdier og kraft ved at stræbe efter retfærdighed og fred og ved at have omsorg for Guds skaberværk.” (11)

Promissios missionspraksis

Derfor vil vi bringe evangeliet over grænser med hjerte, mund og hænder så mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus.

Dette ønsker Promissio primært at realisere gennem udsendelse af missionærer (12) til opgaver der defineres i et samspil med samarbejdskirkerne. Samtidig vil vi samarbejde med partnerkirkerne om aktiviteter og projekter (13) samt opsøge og modtage inspiration, læring og opmuntring fra disse. Og sekundært ved at inspirere, udruste og kalde til international mission i det danske kirkelandskab. (14)

Vores mål er sammen med vores partnerkirker at lade Guds kærlighed føre os til lydighed mod hans ord og til glæde over evangeliet så vi i gensidig respekt og inspiration hjælper hinanden til at leve i og arbejde for en integreret missionsindsats.

Principper for missionsarbejdet

I forlængelse af vores grundlæggende forståelse af hvad mission er, og hvad det betyder for vores praksis, ønsker vi at udføre den del af Guds mission der bliver lagt hen til os ud fra følgende principper:

 • Vi anser Bibelen for at være Guds ord og højeste autoritet, og vi lytter os til hans kald og vejledning gennem bøn og bibellæsning.

 • Vi er en missionærsendende organisation og arbejder relationsbaseret - med partnerkirker, med nationale ansatte, med andre udsendinge. 

 • Vi arbejder med lyttende åbenhed og med respekt for den lokale kirke og den tværkulturelle kontekst. Samtidig er vi tydelige omkring vores egne værdier og teologi.

 • Vi fremmer gensidigheden mellem Nord-Syd og Syd-Nord (fra alle steder til alle steder) både i form af mennesker, åndelighed, faglighed, metoder, inspiration osv.

 • Vi arbejder med høj troværdighed idet vi omsæter ord til praksis, og idet vi med faglighed sikrer høj kvalitet og stor holdbarhed i vores arbejde.

 • Vi sikrer gode forhold til vores udsendte med faste rammer og forhold der kan tilpasses individuelle behov og ønsker.

Godkendt af Promissios bestyrelse på mødet den 9. november 2015.


Noter

 1. Joh 20,21-23
 2. Rom 3,23
 3. Rom 6,23
 4. Joh 3,36; 2 Thess 1,8-9; 2 Pet 3,7
 5. Joh 3,16
 6. ApG 4,12
 7. Matt 28,18-20
 8. Vi bruger Cape Town-erklæringen som inspiration da vi identificerer os med Lausanne-bevægelsens teologiske ståsted og deler visionen om at hele kirken skal bringe hele evangeliet til hele verden (s.7).
 9. Cape Town-erklæringen s. 39 ff.
 10. Cape Town-erklæringen s. 42. Citat fra The Micah Declaration on Integral Mission.
 11. Begge citater fra Cape Town-erklæringen s. 42.
 12. Vi anser missionærerudsendinge som en uundværlig del af Promissios arbejde da vi gennem vores udsendinge kan formidle forskellige kompetencer til samarbejdskirkerne. Vi opererer med forskellige typer af udsendelser, både langtidsudsendte missionærer, job-missionærer, volontører, kortids-dsending, støtte til udsendelse af lokale missionærer m.m.
 13. Promissio ønsker både at formidle offentligt støttede projekter og andre projekter der understøtter Promissios formål og løser konkrete opgave hos partnerkirkerne.
 14. Arbejdet i Danmark er et uundværligt redskab for og en del af opfyldelsen af det primære formål.

Hent Promissios bibelteologiske basistanker om mission som PDF-fil.