Promissio tager stilling til Botswana i 2016

Skal Promissio fortsætte samarbejdet med Den evangelisk lutherske Kirke i Botswana eller afslutte partnerskabet? Den beslutning vil bestyrelsen træffe ved udgangen af 2016, og tiden frem til da skal bruges til at afsøge alle muligheder grundigt.

Samarbejdet på lavt blus siden 2006

Promissio indgik en samarbejdsaftale med Den evangelisk lutherske Kirke i Botswana i 1984. Siden har Promissio støttet kirken i Botswana med økonomiske tilskud og fra 1989 også med udsendte medarbejdere – i alt 23 missionærer er det blevet til gennem årene.

Promissios sidste missionærpar blev kaldt hjem fra Botswana i december 2005 i forbindelse med at Promissio midlertidigt indstillede al støtte til kirken i Botswana med virkning fra januar 2006. Det skete på grund af Promissios egen dårlige økonomi, men også på grund af utilfredshed med kirkens administration og ledelse.

- Som mange af kirkens egne folk mener vi at valget af Cosmos Moenga som biskop på synoden i april i år er en katastrofe for kirken, både åndeligt og ledelsesmæssigt. Og sammen med en mangelfuld styring af kirkens økonomi har det gjort det lidt lettere at træffe beslutningen selv om det gør ondt, udtalte daværende generalsekretær Filip Christensen da beslutningen om at stoppe støtten til kirken i Botswana blev truffet i 2005. (Læs meddelelsen her.)

Samarbejdsaftalen med kirken blev ikke opsagt, og Promissio har i årene siden 2005 jævnligt undersøgt mulighederne for at genoptage aktivt samarbejde. Det førte blandt andet til at Promissio støttede kirken i Botswana med afholdelse af et kort inspirations- og opmuntringskursus for kirkens unge præster i 2009.

Splid i kirken

Internt i kirken ulmede utilfredsheden med kirkens ledelse, og på kirkens ordinære synode i 2009 vedtog man en erklæring om mistillid til hele kirkens øverste ledelse. Det førte til en ekstraordinær synode i april 2010 med ét punkt på dagsordenen: valg af biskop og kirkeråd. Her blev den siddende biskop Cosmos Moenga genvalgt med 59 stemmer mod 49 stemmer til modkandidaten.

Den interne strid i kirken voksede i de følgende år med kirkepolitiske magtkampe, interne retssager, manglende tillid mellem menighederne og kirkens ledelse og truende økonomisk ruin.

Ved det ordinære bispevalg på kirkens synode i oktober 2013 vælges pastor Lethlage som kirkens biskop.

Alle muligheder skal undersøges grundigt

Promissio havde vanskeligt ved at tyde hvad valget af Lethlage som biskop ville betyde for kirken, og bestyrelsen besluttede derfor at se situationen an indtil august 2014 hvor man atter drøftede mulighederne for et fremtidigt samarbejde med kirken i Botswana.

I september 2014 bad bestyrelsen Promissios landsudvalg om input til spørgsmålet om det fremtidige partnerskab med kirken i Botswana, og her kom en del tilkendegivelser om at det kunne være en god idé at prøve endnu engang at få liv i partnerskabet. Det input tog bestyrelsen med i deres drøftelser ved bestyrelsesmødet den 23. oktober 2014.

På mødet i oktober besluttede bestyrelsen at sætte yderligere to år af til enten at finde en fælles vej eller lukke partnerskabsaftalen med kirken i Botswana. I den kommende tid vil Promissio kontakte kirkens ledelse og forsøge at få afklaret hvordan de ser mulighederne i partnerskabet – også i lyset af Promissios begrænsede ressourcer. Samtidig vil Promissio selv formulere klare målsætninger for hvad der skal til for at vi kan videreføre samarbejdet fra vores side.

Promissio sætter to år af til dette arbejde for at sikre at alle muligheder er undersøgt ved udgangen af 2016 hvor bestyrelsen vil træffe endelig afgørelse om opprioritering eller lukning af partnerskabet med kirken i Botswana. Hvis der til den tid ikke er en positiv afklaring, er bestyrelsen indstillet på formelt at afslutte partnerskabet.

 5. november 2014