Promissios vedtægter

§ 1. Navn

Missionsselskabets navn er i Danmark: PROMISSIO.

I lande udenfor Danmark er navnet: PROMISSIO – Danish Evangelical Mission.

§ 2. Hjemsted

Promissio har hjemsted i Aarhus Kommune, Danmark.

§ 3. Formål

Promissio vil bringe evangeliet over nationale, kulturelle og religiøse grænser for at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus.

Det sker gennem forkyndelse, undervisning og opbyggelse af ledelse.
Det sker gennem omsorgs- og hjælpearbejde og opbygning af partnernes kapacitet.

§ 4. Grundlag

Promissio er et fællesskab af evangelisk-lutherske kristne, som arbejder på Bibelens grund og i overensstemmelse med Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter.

§ 5. Samarbejdspartnere

Promissio samarbejder med relevante partnere for at realisere formålet. Nuværende primære samarbejdspartnere er:

The Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus
The Lutheran Church in Liberia

§ 6. Medlemskab

Enhver, der anmoder om medlemskab af Promissio, kan blive medlem.

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte det årlige kontingent.

Medlemskab medfører ikke andel i Promissios økonomiske formue eller juridisk hæftelse for Promissios gæld.

Et medlem kan til enhver tid melde sig ud ved henvendelse til Promissio.

§ 7. Årsmøde

Hvert år afholdes ordinært årsmøde i marts eller april måned. Årsmødet er Promissios øverste myndighed. Indkaldelse sker ved meddelelse i blad, brev eller mail med mindst 6 ugers varsel.

Dagsordenen for årsmødet skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om Promissios virksomhed ude og hjemme.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 8.
 5. Indkomne forslag.
 6. Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 5 skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før årsmødet.

Alle beslutninger på årsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed under hensyn til de fremmødte medlemmers antal, jfr. dog § 16 og 17. Afstemningsmåden fastsættes af bestyrelsen.

Stemmeret har enhver, der har været kontingentbetalende medlem i mindst 6 uger forud for årsmødet.

Hvert fremmødt medlem kan udøve stemmeret på egne og i henhold til fuldmagt på yderligere 1 stemmeberettiget medlems vegne.

Ekstraordinært årsmøde afholdes, når det besluttes af bestyrelsen eller begæres af mindst 30 medlemmer ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. Henvendelsen skal være ledsaget af motiveret dagsorden.

Fremkommer en sådan henvendelse fra mindst 30 medlemmer, skal ekstraordinært årsmøde afholdes inden 3 måneder efter sekretariatet har modtaget henvendelsen.

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde sker ved meddelelse i blad, brev eller mail til samtlige stemmeberettigede medlemmer med mindst 6 ugers varsel.

§ 8. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der skriftligt har erklæret sig villig til at påtage sig hvervet i loyalitet mod Promissios formål, og som er medlem af Den danske Folkekirke eller på anden måde bekender sig til folkekirkens bekendelsesskrifter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år i første periode. Genvalg for 2 år kan herefter finde sted et ubegrænset antal gange. Valg til bestyrelsen kan afholdes på årsmødet hvert år.

Årsmødet skal desuden vælge en suppleant til bestyrelsen for en periode frem til næste ordinære årsmøde.

Opstillede kandidater der ikke opnår valg til bestyrelsen, kan indgå som kandidat til valg af suppleant.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide indtræder suppleanten på dennes plads frem til næste ordinære årsmøde, hvor der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode, som det udtrådte medlem var valgt for.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleant ved nyvalg kan stilles af mindst 10 medlemmer.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer eller suppleant skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før årsmødet.

§ 9. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede administrative og økonomiske ledelse af Promissio, herunder ansættelse af ledende medarbejdere og missionærer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

§ 10. Tegningsregel

Promissio forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 11. Landsudvalget

Til støtte for Promissios arbejde er etableret et landsudvalg.

40 medlemmer udpeges af Promissios bestyrelse således at landsudvalget er bredt sammensat både hvad angår geografi, alder, køn og erhverv.

Landsudvalgsmedlemmerne er ressourcepersoner, der er at betragte som ambassadører for Promissio og som inspirationskilder til og kritikere af Promissios arbejde.

Landsudvalgets medlemmer udpeges for en periode på 4 år ad gangen, således at der udpeges 20 medlemmer i forbindelse med landsudvalgsmøder der falder i lige årstal.

Valgperioder begynder pr. 1. juli.

Udover de 40 medlemmer anmoder Promissios bestyrelse som hovedregel tidligere missionærer og volontører om at være medlemmer af landsudvalget i en periode på 2 år efter deres hjemkomst.

Landsudvalget vælger af sin midte en formand for to år ad gangen.

Landsudvalgets arbejde udføres i henhold til de af bestyrelsen udstukne retningslinjer.

§ 12. Landsudvalgsmødet

Landsudvalget sammenkaldes af formanden én gang årligt i september eller oktober måned. Programmet for landsudvalgsmødet skal mindst indeholde følgende:

 1. Aktuel information om Promissios virksomhed ude og hjemme
 2. Drøftelse af Promissios økonomi
 3. Sidste nyt fra bestyrelsesarbejdet
 4. Drøftelse af visioner for arbejdet fremover
 5. Valg af Landsudvalgsformand (i lige år)  
 6. Ordet frit
 7. Evt.

Forud for landsudvalgsmødet fremsendes relevant materiale til medlemmerne.

§ 13. Missionsfællesskaber

Promissio og organisationens medlemmer kan oprette missionsfællesskaber (f.eks. venskabsmenigheder, missionskredse og menighedsbaserede projektgrupper) til støtte for Promissios arbejde og for at inspirere til forbøn, givertjeneste og lokal mission.

Missionsfællesskaberne anmeldes til sekretariatet ved angivelse af navn, adresse og mailadresse på kontaktpersonen.

§ 14. Revision

Promissios regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 15. Regnskab

Promissios regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af missionens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling og resultat.

§ 16. Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægter kan ske, hvis det besluttes i to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 2/3 af den samlede bestyrelse og godkendes på det næstfølgende årsmøde med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 17. Ophørsbestemmelser

Dersom Promissio ikke længere har mulighed for at virke i henhold til sit formål, skal missionsselskabet opløses.

Beslutning om opløsning træffes efter reglerne i § 16.

Den siddende bestyrelse skal i forbindelse med Promissios eventuelle opløsning fungere videre, indtil det økonomiske opgør af Promissios aktiver og passiver er gennemført efter loven eller overgået til behandling ved skifteretten.

Mulige overskydende midler tilfalder efter bestyrelsens beslutning til tilsvarende missionsarbejde i et andet internationalt missionsselskab eller lignende, som er hjemmehørende i Danmark eller i et EU eller EØS land.

 -o-O-o-

Foranstående vedtægter er godkendt af bestyrelsen for Promissio jfr. § 16 i to på hinanden følgende bestyrelsesmøder og enstemmigt godkendt på Promissios årsmøde den 14. april 2018 i Aarhus.

Hent vedtægterne som PDF